Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

PARANG gustong bumalik ni Ruth sa ladies room nang sa paglabas niya mula roon ay maratnan si Travis na nakasandal sa pader sa hallway habang nakapamulsa sa suot na white pants ang mga kamay. Wala na itong suot na golf visor.

It was too late to go back inside. Nakita na siya nito. At ang walanghiya ay ngumiti pa sa kanya, as if enjoying their awkward situation.

Nagtuloy-tuloy si Ruth sa paglakad at nilampasan ang lalaki pero humarang si Travis sa kanya nang nakapamulsa pa rin. Ganoon lang ka-chill ito na para bang normal lang sa lalaki ang makipag-make out sa girlfriend ng kamag-anak kaya parang balewala lang dito?

“Ano’ng kailangan mo?” malamig na tanong niya. Hinding-hindi niya ipapahalata rito ang awkwardness na nararamdaman niya sa mga oras na iyon.

“Don’t you think we have something to talk about?”

Pinilit ni Ruth na hindi ipakita ang pagkataranta. Mabilis niyang inilibot ang tingin sa paligid. Wala namang tao. Miski sa loob ng ladies room ay wala ring tao.

Right. Siguro ay kailangan nilang pag-usapan ang nangyari kagabi para maipamukha niya sa lalaking ito na hindi talaga ito ang gusto niyang makatsuktsakan kagabi. Pero hindi sa lugar na iyon dahil baka may makarinig sa kanila o kaya naman ay biglang lumitaw ang sinuman sa mag-ama habang nag-uusap sila.

“`Wag dito.” Puwede naman silang mag-usap sa ibang lugar at araw.

“Okay,” mabilis na pagsang-ayon nito.

Nabigla si Ruth nang hagipin ni Travis ang braso niya at igiya siya paalis sa hallway. “Saan mo `ko dadalhin?” sikmat niya sa lalaki sa mahinang boses.

“To a private spot.”

Sinubukan ni Ruth na bawiin ang braso pero hindi nito pinakawalan iyon hanggang sa makarating sila sa isang tagong spot sa golf club na iyon. Mukhang kabisado nito ang lugar.

“Now, tell me what happened last night,” utos nito sa chill na tono.

“Hindi mo pa rin ba na-figure out kahit nalaman mo nang girlfriend ako ng pinsan mo? Siya ang ine-expect kong darating kagabi kasi condo niya `yon. Napagkamalan lang kitang siya kasi madilim at saka nakainom ako kaya ang hazy ng paningin ko. Isa pa, may hawig kayo, pati sa body built. Sa madaling salita, it was a mistake.”

Saglit na tumitig sa kanya si Travis bago nagbuga ng hangin na nauwi sa pagtawa. Pagkatapos ay bigla na lang itong sumeryoso. “Girlfriend, my ass.”

Kumunot ang noo ni Ruth sa reaksiyon nito.

“Alam kong hindi ka girlfriend ni Romeo. And for the second time, pinagpapanggap ka na naman niyang girlfriend niya.”

Pinigilan ni Ruth ang magpakita ng pagkabigla sa sinabi ni Travis. Bakit nito alam iyon? Sinabi ba ni Romeo sa pinsan ang tungkol sa pagpapanggap nila noon at pati ngayon? Bakit nito gagawin iyon?

“Ano’ng pinagsasasabi mo?” Pinili na lang niya ang magmaang-maangan.

Nakita na naman ni Ruth ang pagkaaliw sa mga mata ng lalaki. “I know that my cousin is gay,” sabi nito sa mahinang boses.

Hindi na niya naitago ang pagkabigla. Alam ni Travis na beki ang pinsan nito!

Kaya pala kanina ay ilang beses niyang nahuli si Travis na nangingiti sa tuwing sumusulyap sa kanila ni Romeo habang tinuturuan siya ng huli na mag-golf. “Sweet na sweet” kasi sila kanina ng “boyfriend” niya habang igina-guide siya sa pagtira ng bola. Niyakap pa siya ni Romeo mula sa likod habang nakahawak sa kamay niyang may tangang golf club. Kailangan kasi nilang ipakita kay Tito Dan na sweet sila.

Pinagtatawanan pala ni Travis nang lihim ang ginagawa nila dahil alam nitong nagpapanggap lang silang magdyowa.

“P-Paano mo nalaman `yan?”

“Matagal ko nang alam. Narinig ko silang nag-uusap ng ate niya nang hindi sinasadya. Si Ate Precious ang nag-suggest kay Romeo na pakiusapan kang magpanggap na girlfriend para mapagtakpan `yong sexual preference niya. Pero hindi alam ni Romeo na alam ko. All these years I’ve kept his secret without him knowing that I know about it.”

Natameme si Ruth.

“Now, tell me again why you were there in your gay friend’s pad wearing sexy lingerie?”

Napalunok siya. Sasabihin ba niyang balak niyang akitin ang isang bakla? Baka isipin nitong nasisiraan siya ng bait.

“Don’t tell me binalak mong akitin `yong boyfriend ni Romeo.”

Nanlaki ang mga mata ni Ruth. “Walang boyfriend si Romeo!”

“Kaibigan ni Romeo na hindi alam na gay siya?”

“Hindi rin!”

“So… ibig sabihin, si Romeo ang balak mong akitin?”

“Oo!” taas-noong sagot ni Ruth. “Balak ko nga siyang akitin kahit alam kong bading siya. Masaya ka na?”

May kunot ang noo ni Travis habang nakatitig sa kanya. “Are you using recreational drugs by any chance?”

Pinanlisikan ni Ruth ng mga mata ang lalaki. “I know it’s weird… but I like him. In fact, siya ang first love ko.”

Bahagyang lumaki ang mga mata ni Travis sa confession niya.

“Gusto ko siyang gawing straight. Kaya susubukan ko sana siyang akitin pero…” sinira mo ang plano ko!

Bigla na lang tumawa si Travis. “Are you fucking kidding me?”

Nagbuga siya ng hangin. “Alam kong hindi mo maiintindihan. Kasi hindi ka naman marunong magmahal.”

Halatang napantastikuhan ang lalaki sa sinabi niya. “Magmahal? Dang it… In love ka talaga sa kanya kahit alam mong gay siya?”

“Oo!”

Sinapo ni Travis ang ulo. Mukhang hindi ito makapaniwala sa pinagsasabi niya. “This is fucking crazy…” Bumalik ang tingin nito sa kanya. “Alam niya ba `yang feelings mo para sa kanya?”

“Hindi! At `wag mong sasabihin sa kanya.”

“Bakit hindi?”

Hindi nakasagot si Ruth. Kung sasagutin niya ang tanong ni Travis ay para na rin niyang sinabi rito ang mga plano niya.

Bahagyang naningkit ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. “May balak ka bang gawin ulit `yong ginawa mo kagabi?”

Kung makatingin ang lalaki ay parang magagalit ito kapag sumagot siya ng “oo.” Kahit nakaramdam ng awkwardness sa pagpapaalala nito sa nangyari kagabi ay pilit niyang itinago. Tinaasan niya ng kilay ito. “Wala ka na ro’n.”

He smirked. “`You really think Romeo would suddenly forget he’s totally gay and desire a woman like you if you get naked in front of her? He had seen too many naked women when he was in the States. Hindi ba niya sinabi sa `yong nag-part time siyang waiter sa isang strip club?”

Natigilan si Ruth. Nabanggit sa kanya ni Romeo na nag-part time ito sa isang club sa States dahil sa kasusunod sa isang bisexual guy na bet nito na isang waiter doon. Eventually ay naging dyowa nito ang bi. Pero hindi sinabi ng beki na strip club ang lugar na iyon.

“Kaya,” patuloy ni Travis, “kung natuloy `yong pang-aakit mo sa kanya, baka hindi na kayo friends ngayon. He’d probably be disgusted by what you did.”

Hindi nakapagsalita si Ruth. Ibig bang sabihin ay dapat pa siyang magpasalamat na si Travis ang dumating at hindi si Romeo? Pero, teka, bakit siya magpapasalamat na nakita at nahawakan na ng lalaking ito ang lahat-lahat sa kanya?

“Stop it, Ruth. Kung anuman `yang kalokohang nararamdaman mo para kay Romeo, kalimutan mo na.”

Ibinalik niya ang talim ng tingin kay Travis. “Sino ka para pagbawalan akong gustuhin siya?”

“Well… someone in his sane mind?” kaswal na sagot nito.

Naggirian ang mga ngipin ni Ruth. “You really think I’m crazy?”

Tumitig sa kanya si Travis na para bang binabasa ang isip niya. “You’re just probably disturbed. `You want to talk about it? May problema ka ba sa mga lalaki kaya ayaw mo sa straight men? Did some guy hurt you that badly?”

Wala pang lalaking nanakit sa kanya nang husto. Ang una niyang naging boyfriend na si Christian ay isa nang ganap na pari ngayon. Siguro ay nasanay na siyang inuuna nito ang Diyos at pananampalataya kaysa sa kanya kaya nang biglang sabihin ni Christian na gusto nitong pumasok sa seminaryo ay hindi na siya masyadong nasaktan. At ang pangalawa ay siya mismo ang nakipag-break dahil pagkatapos ng apat na taon ay na-realize niya kung gaano ka-monotonous ang relasyon nila ni Gino.

“Do you really think papayag akong saktan lang ng isang lalaki?” confident na tanong ni Ruth.

Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Travis. “Pero mukhang papayag kang saktan ng isang gay. How ironic.”

Hindi nakahanap ng isasagot si Ruth. Bakit nga ba ganoon? Bakit kahit alam niyang malaki ang posibilidad na masasaktan lang siya sa ginagawang sekretong paghahangad sa isang beki ay okay lang sa kanya? Baka dahil si Romeo ang first love niya—ang unang nagpatibok ng puso niya.

“Listen, Ruth,” seryosong sabi ni Travis. “Romeo won’t ever like you as a woman. Hinding-hindi ka niya pagnanasaan kahit maghubad ka sa harapan niya. So you better stop nurturing that… some sort of feeling you have for him before it destroys your friendship.”  

Hindi magawang salungatin ni Ruth ang sinabi ni Travis. May punto naman talaga ang huling sinabi nito. Sa binabalak niyang gawin ay iniri-risk niya ang friendship nila ni Romeo na hindi niya akalaing muling mabubuo. Paano kung hindi ito tulad ni Ramoncito na nagawang ma-reverse ang sexual preference? Paano nga kung mandiri ang beki sa kanya kapag nalaman na pinagnanasaan niya ito nang lihim? She could not afford to lose him again even as a friend.

Nakita niya ang paglarawan ng triumph sa mga mata ni Travis. Mukhang natunugan ng lalaki na nagtagumpay ito sa pagpapa-realize sa kanya ng punto nito at ngayon ay nag-i-struggle na siya kung itutuloy pa ang balak na akitin si Romeo.

Yumuko si Travis at inilapit ang mukha sa kanya. “Come to me instead,” anas nito sa nanghahalinang tinig. Bigla ay pumungay ang mga mata nito.

“A-ano’ng sabi mo?” natitigilang sambit niya.

“You left me hanging last night. I want us to continue where we left off.”

Tinapunan ni Travis ng tingin ang mga labi niya at nang muling salubungin ang paningin ni Ruth ay nakita niya ang paghahangad sa mga mata nito.

Naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha. Bigla ay mabilis na nag-flash sa isip ni Ruth ang maiinit na eksena sa pagitan nila kagabi. Itinulak niya si Travis palayo sa kanya pero bahagya lang natinag ito. Sumungaw ang amusement sa mga mata ng lalaki. Binirahan agad niya ng alis ito.

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.