Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

“EXCUSE me. Is this seat taken?”

Mula sa cellphone ay nag-angat ng tingin si Ruth sa may-ari ng panlalaking boses na nagtanong. Nasorpresa siya nang makita si Travis na nakatayo sa tabi ng table na inookupa niya sa Lolita’s Café. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit kailangan siyang kabahan sa presence ng lalaking ito?

“Ano’ng… ano’ng ginagawa mo rito?” imbes na sumagot sa tanong nito ay iyon ang lumabas mula sa bibig niya.

“Magkakape sanang mag-isa,” kaswal na sagot nito, “pero nakita kita. What a coincidence.”

Tinapunan niya ng tingin ang paligid. “In this kind of place?”

Inilibot ni Travis ang tingin. “What’s wrong with the place? I like floral interiors. It’s relaxing to the eyes.”

Mula table cloth hanggang wallpaper ng coffee shop ay may floral prints. Mahilig si Ruth sa mga bulaklak at floral designs kaya naging paborito niya ang Lolita’s bukod pa sa malapit iyon sa condominium building na tinitirhan niya. Madalas ay naroon siya para magkape dahil may lifetime discount card siya roon.

“You like florals…” Nagbuga ng hangin si Ruth at tinapunan ng tingin ang top ng lalaki. Nakasuot ito ng baseball jacket at may suot na backward cap. Getup pa lang nito ay alangan na sa lugar na iyon. “Hindi bagay sa macho image mo ang ganitong klaseng ambience.”

“Macho image…” gagad ni Travis. “Come on, don’t stereotype us.” Hinila nito ang silya sa harap niya. “I might as well take this seat because I want to discuss with you about the unhealthy streotypes of hegemonic masculinity.”

Kumunot ang noo ni Ruth. “Demonic… what?”

Tumawa ang lalaki. “We’re not demons, Ruth.”

Umangat ang kilay niya. “So, you’re saying… hindi demonyo ang mga playboy.”

Si Travis naman ang kumunot ang noo. “What? I thought we were talking about male stereotypes. Bakit napunta sa mga playboy?”

“Mga playboy?” Ngumiti siya ng pasarkastiko. “You mentioned it as if hindi ka kabilang sa kanila.”

Saglit na tumitig sa kanya si Travis bago unti-unting umangat ang isang sulok ng mga labi nito. “I see. Now I get why you seem to dislike me even then. You thought I was a playboy.”

“I knew you were a playboy,” pagtatama ni Ruth sa huling sinabi nito. “Obviously, hanggang ngayon. Nabanggit sa `kin ni Romeo na hindi ka pa nagseseryoso ng babae even once. You never had a labeled relationship with a girl.”

He grinned lazily. “Dahil lang do’n, playboy na? Hindi ba puwedeng hindi lang ako ready for a romantic commitment? Ikaw ba, papasok ka sa isang relasyon na hindi ka pa ready just for the sake of it?”

Tumawa siya nang pahaw. “`Still not ready at thirty?”

Imbes na maasar ay cool na cool pa rin ni Travis. “Did a playboy break you heart before, Ruth?”

Walang playboy na nakapanakit sa kanya sa paraang iniisip nito. Pero totoong sinaktan ng amang playboy ang damdamin niya noong nalaman niyang inanakan lang nito ang nanay niya at inabandona siya nito.

“Walang playboy ang makakapanakit sa `kin.”

Tumangu-tango si Travis. Nasilip niya ang pagkalibang sa mga mata nito. “Yeah, you’d rather get hurt by a gay man than a playboy.”

Tumalim ang tingin ni Ruth sa lalaki. Dumating ang order na kape nito kaya hindi siya naka-rebut. Nahalata ko ang kilig ng babaeng crew. Iyan ang dahilan kung bakit napakataas ng tingin ni Travis sa sarili. Hindi ito artista pero daig pa ang may fans kahit saan pumunta dahil sa mga babaeng hindi itinatago ang attraction dito.

“Hindi ka pa ba nasasaktan ngayon na ginagamit ka na naman niyang panakip sa sikreto niya? O umaasa ka talagang miraculously, made-develop siya sa `yo habang nagpapanggap kayong mag-on? He’s gay through and through and would never become straight. Wala pa akong nabalitaang gay na naging straight all of a sudden.”

“Ako, meron na,” taas-noong sabi ni Ruth.

“Huh?”

“I personally knew someone na dating bading na straight na ngayon. Kasal na siya sa isang babae ngayon at may anak na. Kaya hindi totoong irreversible ang kabadingan.”

Halatang hindi sineryoso ni Travis ang sinabi niya. “That person is just trying to fool you.” Humigop ito ng kape. “And you probably wanted to be fooled because it gives you hope.”

“Paano kung mapatunayan ko sa `yo na hindi totoong irreversible ang homosexuality?”

“Sinasabi mo bang gagawin mo talaga siyang tunay na lalaki?”

Confident na tumango si Ruth.

Pinanatili niya ang confidence sa ekspresyon ng mukha habang nakatitig sa kanya si Travis. Bigla na lang tumawa ito. “I like your sense of humor, Ruth.”

Naningkit ang mga mata niya. “I will turn him into a straight guy. At kapag nangyari `yon, lulunukin mo `yang tawa mo.”

Dinampot ni Ruth ang coffee cup at tumayo na para iwan ang lalaki.

“Hey, wait,” habol ni Travis pero hindi niya pinansin ito.

Paglabas ni Ruth sa coffee shop ay napangiwi siya. Kailangan niyang pangatawanan ang sinabi rito kundi ay mapapahiya siya. Hindi siya totoong confident na kaya talaga niyang mabago ang sexual orientation ni Romeo dahil noong isang araw lang ay sinabi nitong may bago itong crush na straight guy.

Mukhang kahit i-deep throat niya si Romeo ay hindi talaga magiging straight ang bruhang iyon.

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.