Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

SINUNDAN ni Travis ng tingin ang golf ball na binigyan ni Uncle Dan ng full swing. Pumasok iyon sa hole matapos gumulung-gulong. The middle-aged man could still do holes in one. Wala talagang kupas ito.

Noong bata-bata ang twin brother ng daddy niya ay sadyang sumasali ito sa golf tournaments. Noong nabubuhay pa ang ama ay naggo-golf ang magkapatid once a month bilang bonding ng mga ito. Nang magkausap sila ng tiyo a few days ago ay nabanggit nito kung gaano nami-miss na kalaro sa golf ang kakambal kaya naman nag-alok si Travis na siya ang mag-relieve sa ama.    

“That was smooth,” puri niya sa tiyo. “You still got it, Uncle.”

Malaki ang ngiti ni Uncle Dan. “Thank you, Travis. Para ko na ring narinig ang daddy mo na binola ako.”

Malungkot siyang ngumiti. Habang nakatitig siya sa tiyo ay para rin niyang nakikita ang ama dahil magkamukha ang mga ito. Ganunpaman ay magkaiba ang personality ng identical twins. Mas cool at chill ang daddy kaysa kay Uncle Dan na istriktong ama. Authoritarian ito. Kaya naman si Romeo ay hindi pa rin makapag-out hanggang ngayon. Takot ito sa ama.

Unti-unting nabawasan ang ngiti sa mga labi ng tiyo niya. “More than a year had passed but I still can’t get used to the fact that Tom was gone forever.”

“Me, too,” sabi ni Travis.

Tumitig sa kanya si Uncle Dan nang may lungkot sa mga mata at pagkatapos ay binigyan siya ng tapik sa balikat. “Poor boy. It must be hard being alone. Kung nagkaroon ka sana ng kapatid, kahit paano ay may karamay ka ngayon. Just like when Tom and I lost our parents early, we still had each other.”

Siguro nga. Kung nagkaroon siya ng kapatid ay may karamay sila sa sakit na pinagdaanan nang mawala ang ama. Baka hindi siya nagkaroon ng psychological issues at hindi naapektuhan ang normal function ng pagkalalaki niya.

“Good thing, marami akong anak. Kapag nawala na kami, they will share pain with one another and they don’t have to suffer alone just like you did. Kaya kapag nag-asawa ka, ganoon rin ang gawin mo, okay? `Wag kang gagawa ng iisang anak. I remember you promised your dad that you’ll reproduce. Gusto niyang huwag maputol ang lahi niya at magpapasa ng apelyido namin. So you should hurry up and get serious with a woman. Dapat siguro, by the age of thirty-five ay may asawa ka na. Sawa ka na siguro sa buhay-binata by then.”

Naaalala ni Travis iyon. In his dad’s last days, they talked about his future own family. Inaasahan nitong mag-aasawa siya at magkakaanak nang marami dahil ayaw nitong maputol ang lineage nito. Gusto nitong may magpasa ng apelyido nila kaya dapat daw ay magkaroon siya ng hindi bababa sa tatlong anak na lalaki.

Noong panahong iyon ay nag-alala lang siya sa parte ng “pag-aasawa” dahil hindi pa niya maramdaman na para sa kanya ang bagay na iyon. Naisip niya noong puwede naman siyang magkaanak kahit hindi magpakasal pero later on ay mas lumala ang inaalala niya nang magkaroon ng erectile dysfunction. Suddenly, miski ang pagkakaroon ng anak ay nanganib na hindi na niya magagawa pa.   

Naisip noon ni Travis na mapuputol na ang lineage ng daddy niya sa kanya. At ang apelyidong Barerra ay mapuputol na sa kanila ni Romeo. There was no way his only male cousin would marry a woman and produce offspring because he was busy with his same sex.

But last night changed the Barrera clan’s fate. Dahil bigla ay nabuhay si Junior. It seemed like a miracle. He was suddenly healed!

He was able to successfully jack off last night. Thanks to that woman she found in his old condo unit. Sayang nga lang at nabitin siya sa babae. Mas na-satiate sana kagabi ang matagal na niyang pagkatigang kung hindi tumakbo ito at iniwang nakatayo si Jun-jun.

Ah, that woman. Naalala na ni Travis kung sino ito. Ito ang babaeng ipinakilala ni Romeo sa pamilya noon bilang “girlfriend.” Noong mga panahong iyon ay alam na niyang gay ang pinsan kaya nangingisi-ngisi na lang siya. Alam kasi niya kung bakit kailangan nitong gawin iyon. Wala itong choice kundi ang pagtakpan ang sexual preference dahil sa takot sa ama.

Ruth Morales. He remembered her. She was sassy when they were teenagers. She seemed to dislike him and he did not know why. Ipinagtataka niya iyon dahil halos lahat ng girls ay gusto siya o humahanga sa kanya noong high school. Ito lang ang bukod-tanging umaasim ang mukha sa tuwing nakikita siya.

She was cute when they were teens. Now she was hot. Hindi maalis sa isip niya ang hitsura nito kagabi. Nang hanapin ni Travis sa Facebook ang dalaga ay nalaman niyang commercial and print model pala ito. Malamang ay nakita niya si Ruth sa TV at print ads pero hindi lang niya masyadong binigyang-pansin.

He wanted to see her again. To be honest, he wanted to see her naked again. There must be something special about her that only she had managed to revive his dead dick. Ilang babae na ang pinasubok niyang patayuin si Junior pero walang nagtagumpay. At si Ruth… ito lang ang bumuhay sa pag-asa ng lineage ng mga Barrera. Hindi na niya kailangan pang lumayo at umalis sa Pilipinas. Ngayong magaling na siya ay wala na siyang kailangan pang itago.

But what was she doing there in Romeo’s place, practically naked? Hindi naman siguro nito binalak na akitin ang pinsan niyang alam nitong gay.

Nalasahan ni Travis ang alak sa bibig nito at may wine bottle siyang nakita sa coffee table nang gabing iyon. Imposibleng nalasing lang ito kaya ginawa iyon. Bakit may dala itong see-through lingerie sa condo unit na tinutuluyan ni Romeo kung hindi nito pinlano ang ginawa nang gabing iyon? Hindi kaya may ibang lalaking nakatira sa condo niya? Perhaps Romeo’s boyfriend…

“Mabuti na lang talaga at nakalalaki rin akong anak kahit isa,” patuloy ni Uncle Dan. “May magdadala at magpapasa rin ng apelyido natin sa parte namin.”

Napahigpit ang hawak ni Travis sa club na nakatukod sa turf. Kasasabi lang niya sa isip na hindi gugustuhin ni Romeo ang mag-asawa at magkaanak dahil sa sexual preference nito. Nakikinita na niya kung paano mag-aamok si Uncle Dan sa oras na malamang isa ring “hija” ang unico hijo nito.

Nagsimulang maglakad ang tiyo niya papunta sa next teeing ground. Sumunod sa kanila ang lalaking caddie na bitbit ang golf clubs nila.

“Bakit kaya wala pa rin si Romeo?” tanong ni Uncle Dan habang naglalakad.

“Si Romeo? Pupunta siya rito?”

“Hindi mo ba nabasa ang text message na ipinadala ko kaninang umaga? I asked my son to come also. I hope you don’t mind.”

“Of course I won’t.”

“Kaninang umaga kasi, tinawagan niya ako kaya niyaya ko na rin. It’s been a long time since he saw his father play golf. Alam niya palang ikaw ang makakasama ko rito ngayon.”

Tumango si Travis habang tinatantiya ang gagawing pag-swing ng club matapos ilagay ng caddie sa tee ang bola. Of course, alam ni Romeo na magkikita sila ng daddy nito dahil nabanggit niya noong sinabihan ang pinsan na kukunin ang golf clubs na iniwan sa dati niyang condo unit.

Hindi pa sila nagkakausap ni Romeo dahil umalis siya roon nang wala pa ito. Minabuti na lang niyang huwag na lang sabihin ang nangyari nang gabing iyon dahil mukhang hindi na dapat iyon malaman ng pinsan. Hindi nito dapat malaman na muntik nang may mamagitan sa kanila ng babaeng naratnan niya sa condo unit.

 “She’s bringing his girlfriend.”

Natigilan si Travis sa dapat ay akmang pagtira ng bola at napatingin sa tiyo. “Girlfriend? May girlfriend si Romeo?”

“Yes!” Halatang proud na proud na sagot nito. “Nagulat nga rin ako nang sabihin niya sa akin. Inirereto ko kasi siya sa anak na dalaga ng kumpadre ko. Kaya pala tumanggi. Kasi may idine-date na pala pero ayaw pang ipakilala sa amin. Ang sabi ko sa kanya, dalhin niya ang girlfriend niya ngayon kung hindi, iisipin kong nagdadahilan lang siya para hindi ko siya ireto. God, that son of mine. Parang ikaw rin. Ayaw magseryoso sa babae. It’s been a long time since he had a proper relationship.”

Yeah, right. Mukhang wala uling choice si Romeo kundi ang magharap sa ama ng babaeng kunwari ay girlfriend ng kanyang pinsan.

Lumagpas sa kanya ang tingin ni Uncle Dan. “Oh! Hayun na pala sila!”

Tuluyan nang hindi nakatira si Travis nang matanaw si Romeo at ang babaeng kasama nito na kaagad niyang nakilala.

No way. Ruth couldn’t be Romeo’s “girlfriend” again.

About Author

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.