Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

SAPO ang ulo ay nagpakawala ng marahas na paghinga si Travis at ibinalik ang tingin kay Ariel na mukhang napapantastikuhan sa mga sinabi niya. Pinuntahan uli niya ang kaibigan sa pad nito dahil may kailangan na naman siyang ihinga rito.

“I don’t understand it, pare,” frustrated na sabi niya. “I swear, tumayo na `to. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw ulit tumayo…”

Dahil confident na magagamit na si Junior ay sumubok si Travis na mapunan ang matagal nang pagkatigang pero nabigla siya nang hindi iyon tumayo sa babaeng nakasama niya noong isang gabi. Naisip niyang baka sakaling magkaroon siya ng erection kung makakakita ulit siya ng babaeng nakasuot ng see-through lingerie kaya sadyang bumili pa siya niyon at ipinasuot sa isang babae pero bigo pa rin siya.

No matter how hot those chicks were, his dick did not react to them. Hindi niya maintindihan kung bakit. Samantalang tumayo na iyon kay Ruth.

“I thought I was finally going to get my fill but again…” He groaned loudly.

Nagbuga ng hangin si Ariel. “Bakit kasi hindi natuloy `yong sa inyo no’ng babaeng sinasabi mong nakapagpatayo niyan?”

Hindi nakasagot si Travis. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kaibigan na aksidente lang ang muntik nang mamagitan sa kanila ni Ruth. Kapag sinabi kasi niya ang totoo ay kailangan din niyang ipagtapat kay Ariel na gay ang pinsan niya.

Nakita niya ang matinding curiosity sa mga mata ng kaibigan habang nakatitig sa kanya. “Who is this woman, by the way? Bakit ayaw mong pangalanan?”

“She doesn’t like me.” Pinili na lang niyang sagutin ang unang tanong ni Ariel kaysa sabihin ang pangalan ng babae.

Halatang nasorpresa ito. “What? Si Travis Barrera? Inayawan ng babae? That’s ridiculous.”

“She’s different. Iba ang taste niya.”

“At ano’ng taste niya? She must have some weird taste.”

Gay. That woman must have penchant for gay men. She was indeed weird.

“I mean,” bawi ni Travis sa sinabi nang ma-realize na hindi dapat iyon ang isinagot niya, “she’s off limits.”

“Why?” kunot-noong tanong ni Ariel.

He exhaled heavily. “She’s Romeo’s girlfriend.”

Of course, alam ni Travis na nagpapanggap lang si Ruth bilang girlfiend ng pinsan niya at wala siyang balak na i-expose ang ginagawa ng mga ito. Isa pa ay mas mainam na iyon na lang ang gamitin niyang dahilan sa kaibigan kaysa ibulgar ang sexual orientation ng pinsan.

Halatang natigilan si Ariel. Ilang segundong nakatitig lang ito sa kanya bago muling nagsalita. “Shit.”

“Yes, napagkamalan lang niya akong si Romeo noong gabing `yon dahil nakainom siya at madilim. Sa dati kong pad na tinutuluyan ng pinsan ko ngayon ko siya naratnan. Kaya nang ma-recognize niyang hindi ako `yong boyfriend niya, umalis siya.”

Mukhang na-frustrate na rin si Ariel para sa kanya. “What’s so special about this girl that she had managed to give you erection for the first time in several months? Noong nagme-makeout na kayo, inisip mo bang kailangang tumayo ng junior mo?”

Natigilan si Travis. Right! Wala siyang iniisip nang mga oras na iyon kundi ang magandang mukha at katawan ni Ruth. Ni hindi niya naisip na impotent siya.

“I guess you’re right. I need to be completely unaware of my condition to be able to let my dick react on its own.”

Tumangu-tango si Ariel. “Just keep trying, pare. Kung kinakailangan, humanap ka ng kahawig o kasing-katawan no’ng girlfriend ng pinsan mo. O ipa-reacreate mo sa isang babae `yong eksenang `yon na nakapagpatayo ng junior mo. At least, alam mo nang may pag-asa pa `yan kaysa noong mga nakaraang buwan na wala talagang nangyayari.”

“Right. Thanks, pare.” Hindi siya papayag na muling matulog nang matagal si Jun-jun. Gagawin niya ang lahat para muling mabuhay ito hanggang sa maging normal ang fuction nito.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.