Book Preview,  Upcoming Books

[PREVIEW] The Naked Ruth

NAPAGPASYAHAN ni Ruth na umpisahan na ang pagdyi-gym kahit wala pa si Romeo. Nag-message ito at sinabing male-late ito nang kaunti. Siya dapat ang nale-late dahil siya ang medyo malayo ang bahay sa fitness gym na iyon. Nagpa-member siya roon kahit may existing membership pa siya sa gym na malapit sa condo niya at nagtitiyagang mag-drive papunta roon para lang makasama ang beki.

Hindi niya alam kung may kapupuntahan ang pinaggagagawa pero hindi siya puwedeng sumuko. Ngayon pang nakapagbitiw siya ng salita kay Travis. Hindi na lang ang mapaibig si Romeo ang goal niya, layunin na rin niyang burahin ang ngisi sa mukha ng playboy na iyon sa oras na magtagumpay siya.

Habang naglalakad sa treadmill ay bumalik sa isip ni Ruth ang raw pictures nila ni Travis na ipinadala ni Joyce kanina habang nagbe-breakfast siya. They were hot and steamy. Nakailang asik ba naman sa kanya si Madam Felicia bago sila nakakuha ng mga maaayos na kuha.

Joyce was raving about Travis’ perfectly chiseled physique. Hindi naman niya sinalungat ang kaibigan dahil totoo naman. Habang kumakagat siya ng jumbo hotdog kanina ay napatitig siya sa bulge ng lalaki na pinagnanasaan ng maharot niyang kaibigan. The photo was unedited and she could attest that he was indeed gifted.

Nalaglag pa nga mula sa bibig ni Ruth ang kagat-kagat na hotdog kanina dahil may naramdaman siyang gumuhit na init sa puson niya nang maalala kung paano ipinadama sa kanya ni Travis ang arousal nito nang gabing iyon sa pad ni Romeo. Itinanggi niya sa sarili na nagnanasa rin siya sa lalaking ito. It was the situation, not the guy that made her felt that way.

Baka tigang na siya dahil medyo matagal nang hindi nadidiligan ang pechay niya. Pero si Romeo ang gusto niyang magdilig sa kanya. Iyon nga lang, ang baklitang iyon ay gusto ring magpadilig sa imaginary pechay nito.

Napabaling si Ruth sa matangkad na lalaking nakita niyang naglalakad din sa treadmill na nasa tabi niya at napaigtad siya nang makilala ito.

“Ay, pechay!” lumabas sa bibig niya sa pagkagulat.

Ngumiti sa kanya si Travis. Naka-expose ang biceps at malapad nitong mga balikat sa maluwang at manipis na singlet. Iniwasan niya ang tumingin sa trail shorts ng lalaki dahil na-guilty siya sa pag-iisip sa bulge nito kani-kanina lang.

“Hi!” bati nito.

“A-ano’ng ginagawa mo rito?” Ilang beses na siyang nag-gym doon kasama si Romeo pero hindi niya nakita ni isang beses si Travis kaya imposibleng member talaga ito roon.

“Nagwo-work out. Just like you. Then nakita kita by coincidence.”

Kitang-kita ni Ruth ang pagkalibang sa mga mata nito na para bang miski ang sarili ay naaaliw sa sinasabing alibi. Naghinala na siyang sinadya ni Travis ang puntahan siya sa Lolita’s pero d-in-ismiss niya ang hinala dahil paano naman malalaman ng lalaki na paborito niyang tumambay sa coffee shop na iyon pero ngayon ay parang hindi na niya kayang maniwalang coincidence talaga ang pagkikita nila.

“Are you stalking me?” direktang tanong niya.

“Of course not,” sagot nito nang may naglalarong ngiti sa mga labi. “Maybe this is called ‘destiny.’”

Nagbuga siya ng hangin. “Destiny mong mukha mo. If you are here to mess with our bonding time, back off.”

“Our?” tanong nito pero halata namang alam kung sino ang tinutukoy niya.

Binigyan lang niya ng matalim na tingin si Travis at ibinalik na sa harapan ang tingin.

“`You really serious about this, Ruth? I told you you’re just wasting time.”

“Mukhang ikaw ang nagsasayang ng oras sa pagsunod-sunod sa `kin—sa work ko, sa favorite coffee shop ko at ngayon, pati rito sa fitness gym.”

Narinig ni Ruth ang pagbuga nito ng maikling tawa. “Fitness gym na malayo sa bahay mo. I used to work out here noong nakatira pa ako sa condo na tinutuluyan ni Romeo ngayon.”

Marahas siyang napabaling sa lalaking lumalakad din sa treadmill. “Alam mo na rin ngayon kung saan ako nakatira?”

Ngumiti lang si Travis.

“What do you want, Travis?”

“You.”

Natigil sandali si Ruth sa paglakad kaya muntik na siyang tangayin paalis sa tinutuntungang treadmill belt. Mabuti na lang at nakahawak kaagad siya sa hand grip.

“I’m going to snatch you away from my cousin. You’re supposed to be with me.”

Bakit ganoon? Dapat ay kinilabutan siya sa inis sa hayagang pagsasabi nito ng interes sa kanya pero hindi siya nakadama ng ganoon. Baka dahil medyo romantic ang tunog ng sinabi ni Travis, lalo na ang huling mga salita. Para bang sinasabi nitong gusto siyang gawing girlfriend.

“You’re supposed to be with a real man. `Yong hindi ka lang gagamitin para protektahan ang sarili niya.”

“So, you’re saying that I’d rather be used by you than by your cousin?”

Bahagyang kumunot ang noo ni Travis habang nakapaling sa kanya.

“Gagamitin mo rin naman ako kaya gusto mo `ko ngayon, `di ba? You’d only use me in bed… tulad ng mga babaeng nagdaraan sa buhay mo.”

Hindi sumagot si Travis. Tumitig lang ito sa kanya na para bang may iniisip. Nag-iwas na si Ruth ng tingin dito pero sa gilid ng mga mata ay nakita niyang tumigil ang pag-andar ng treadmill na inaapakan ng lalaki.

“If I’d ask you to be my girlfriend, would you accept it?”

Natigilan si Ruth sa narinig. Marahas ang ginawa niyang pagpaling kay Travis na nakatayo sa nakahintong treadmill paharap sa kanya habang nakapamulsa ang mga kamay. Pinatay niya ang treadmill na nagsisimula nang bumilis ang takbo. Nang tuluyan nang huminto ang paggalaw ng belt niyon ay hinarap niya ang lalaki na nakatingin pa rin sa kanya.

He looked serious this time but, of course, he was not sincere. Bakit all of a sudden ay aalukin siya nitong maging girlfriend nang gano’n-gano’n lang kung kahit kailan ay hindi pa pumasok ito sa isang relasyon? Ginu-goodtime lang siya nito.

Na-realize ni Ruth na habang nakatitig pala siya kay Travis ay nakaawang ang mga labi niya at bakas sa mukha ang pagkabigla. Iniisip siguro ng lalaki na na-amaze siya nang husto sa “offer” nito at gusto niyang tanggapin iyon.

She rolled her eyes. “No. I’d rather be a pretend girlfriend to a gay man.” Bumaba siya mula sa treadmill at humakbang palayo pero nakakailang hakbang pa lang siya nang masalubong si Romeo.

“Sorry, I’m late,” lalaking-lalaking sabi nito. Lumipad ang tingin nito sa kinaroroonan ng pinsan na malamang ay nakita nito. “Shit, nandito pala si Travis,” bulong ng beki.

Alam na ni Ruth ang gustong ipahiwatig ni Romeo. Kailangan nilang magpanggap na magdyowa dahil nandoon ang pinsan nito. Ang hindi nito alam ay aware si Travis sa lihim ng pinsan at maging sa pekeng relasyon nila.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.