Upcoming Books

[Unofficial Teaser] Crazy/Beautiful

I was ambitious, very ambitious. Kaya naka-focus lang ako sa goal kong maging senior partner sa private law firm na pinagsisilbihan ko bilang isang criminal defense lawyer.
You could say that I was cunning and ruthless but, yes, I could do all sorts of things just to win any case—inosente man o hindi ang isang defendant. At dahil doon, wala pa akong naipatalong kaso ni isa.
Then came a VVIP client—the senator’s daughter who was charged with frustrated murder for trying to kill her ex-boyfriend. Sa lahat ng naging kliyente ko, si Tiffany lang ang bukod tanging gustong makulong. Sa katunayan ay inalok pa niya ako ng napakalaking halaga para ipatalo ko ang kaso. She was that crazy. She thought I was just some guy whom she could mess with. But I was as scheming as she was.
Habang iniimbestigahan ko ang kaso ng babae, isa-isang naglitawan ang mga misteryo tungkol sa kanyang pagkatao, sa madilim na nakaraan at sa nakagigimbal na mga lihim na hindi ko inasahan.

Liked it? Take a second to support Heart Yngrid on Patreon!

2 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.