Upcoming Books

[Unofficial Teaser] For Keeps

Elise was a commitment-phobe. She avoided falling in love because she knew she could not handle its consequences.

Then she met Marc, a non-committal guy. Ayaw nitong magpatali sa iisang babae dahil hindi ito makapapayag na mawala ang pinakamamahal nitong kalayaan. Besides, he said he was not capable of falling in love.

They were a match. Both emotionally unavailable, kapwa sila walang balak ma-in love at magpatali sa isang relasyon. However, pareho rin silang curious kung ano ang pakiramdam ng nasa isang romantic relationship at kung ano ang mapapala ng isang tao sa pagkulong sa sarili sa ganoong klaseng commitment.

After a playful encounter, nagkasundo silang i-experience ang pumasok sa isang romantic commitment. They created a relationship, but only an experimental one that aimed to feed their curiosity. At sa oras na isa sa kanila ang gusto nang kumawala ay tapos na ang pseudo-relationship iyon.

Kaya lang, habang umaakto silang magnobyo, napansin na lang ni Elise na unti-unti na siyang nai-in love kay Marc at parang ayaw na niyang matapos ang experimental relationship na iyon.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.