Book Preview

[Excerpt] A Fairy Tale Story

Coming soon under More Than A Fairy Tale imprint:

The Scheming Princess And The Poor Prince

 

Excerpt:

SPEECHLESS si Stephanie habang humahakbang papalayo sa kanina ay kinauupuan ni Charles. Hindi siya makapaniwala na nilayasan siya ng lalaki matapos niyang batiin ito sa pinaka-seductive niyang tinig at pinapungay na mga mata. He did not brush her off rudely. Pero hindi ba at rude na ring matatawag na mas matagal pang tiningnan ni Charles ang boobs niya kaysa ang mukha niya? Pagkatapos ay umalis na na tila ba walang narinig?

Iyon lang? Iyon lang ang napala ni Stephanie matapos siyang mag-effort na magmukhang seductive?

What was wrong with her boobs? Na-turn off ba si Charles sa kanya dahil nahalata ng lalaki na nakasuot lang siya ng Wonderbra kaya lumaki ang dibdib niya? Napayuko si Stephanie sa dibdib. Ganoon na lang ang pagkamangha niya nang makitang hindi pantay ang dibdib niya at tabingi ang cleavage niya.

Tumigil si Stephanie sa paglalakad at inayos ang Wonderbra na tila na-dislocate ang wire. “Lintik naman talaga itong si Badette,” reklamo niya. “Ba’t kasi cup C itong binili sa ‘kin? Alam naman niyang B lang ako. Medyo maluwang tuloy.” Busy siya sa pagkapa at pagpiga ng dibdib upang lumabas sa décolleté ng suot na damit nang tawagin ng isang tinig ang atensiyon niya.

“Excuse me, ma’am.”

Nag-angat ng tingin si Stephanie habang hawak pa rin ang dibdib at natigilan siya nang makita ang isang guwapong mukhang sumalubong sa paningin niya mula sa loob ng bar counter. Hindi mukhang Pinoy ang lalaki ngunit itim na itim ang buhok nito. For a moment, akala niya ay si Brandon Routh ang nasa harapan niya ngunit lean ang body built ng lalaking nasa harapan niya kompara sa bulky na bulto ng Hollywood actor. At nakauniporme ng pang-bartender ang lalaki.

Ngumiti ang lalaki. “Do you want anything to drink, ma’am?”

Hindi kaagad nakasagot si Stephanie. The guy had an accent. Hindi nga lang niya matiyak kung British o Australian ang foreigner. Paano nagkaroon ng ganito kaguwapong dayuhang bartender sa bar na iyon?

“Uhm…” Napuna ni Stephanie na bumaba ang tingin ng lalaki sa bandang dibdib niya at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang maalalang nakasapo pala ang dalawang palad sa isang dibdib niya. Biglang binitiwan ni Stephanie ang dibdib. Nasilip niya ang amusement sa mga mata ng lalaki. “I was just trying to…” napapahiyang paliwanag niya. “I was just trying to fix my… nevermind.” Hindi na kailangang ikuwento pa ni Stephanie sa isang lalaki na inaayos niya ang wire at pad ng bra at itinutulak ang dibdib papunta sa gitna para ayusin ang lopsided niyang dibdib. “You wouldn’t understand it because you’re a guy.”

The guy just smiled as if he knew something she thought he did not know.

But come to think of it. Maybe he could very well understand the talks about bra and boobs. Nasisiguro ni Stephanie na sa kaguwapuhan ng lalaki ay ilang bra na ang natanggal nito ang kawit at ilang boobs na ang na… Tumikhim si Stephanie at umupo sa stool sa harap ng bartender. “Give me anything alcoholic.” Baka kayang alisin ng alak ang disappointment niya sa nangyari kanina.

“Anything alcoholic?” gagad ng lalaki.

“I don’t know anything about alcoholic beverages. So, just give me anything.”

“So, you haven’t drunk anything alcoholic before?” tanong ng bartender.

“No. Never.” Nahalata ni Stephanie ang pagdududa sa mukha ng lalaki. Iniisip marahil ng bartender na sa suot niyang iyon ay hindi halatang hindi pa siya nakakatikim ng alak sa buong buhay niya. Sa hitsura niyang iyon ay mukha siya iyong tipong nagpapakalasing sa mga disco bar at nagwawala sa platform ng disco sa pagsasayaw at pagkatapos ay sasama sa kung sinong lalaking magtatanong sa kanya ng ‘Your place or my place?’ “I’m not a slut, okay? I’m not a prostitute.” Pinandilatan ni Stephanie ang lalaki.

Ngumiti ang lalaki ngunit halatang napantastikuhan sa sinabi ni Stephanie. “Hey, I wasn’t thinking you were a prostitute.”

Inirapan ni Stephanie ang bartender. Pero sa totoo lang ay mukha nga siyang high-class prostitute sa histura niya. Bakit ba kasi pumayag siyang suotin ang damit na iyon? At pati ang depektibong bra?

Nagsimulang dumampot ng bote ang lalaki. “I’ll give you a cocktail since it’s your first time to drink.”

Tumango na lang si Stephanie. Nang ngitian siya ng lalaki ay nalusaw ang kanyang inis. In fairness naman talaga ay napakaguwapo ng bartender. Mukhang kahit sinong babaeng mainis sa lalaki ay hindi magtatagal ang inis dito dahil sa napaka-charming na ngiting taglay nito. Ngunit hindi siya nagpunta roon para makipagngitian sa dayuhang bartender. Naroon siya para akitin si Charles. Ngunit mukhang umalis na ang supladong heredero.

Nagpakawala ng buntonghininga si Stephanie. Sana ay hindi ang lopsided niyang boobs ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Charles kanina.

“I saw you approach some guy a while ago,” anang bartender habang nagsasalin ng boteng may nakasulat na Vodka sa maliit na aluminum container.

Nabura ang ngiti ni Stephanie. Hindi lang pala ang pag-aayos niya sa kanyang bra ang nahuli ng lalaki, kundi pati ang pangde-deadma sa kanya ni Charles. Nakakahiya siya.

“Ah… that guy… I think he needed to go to the bathroom. You know, call of nature.”

“He actually went to the exit door.”

“Oh.” Nagkunwari si Stephanie na hindi alam iyon. “Maybe he thought it was the way to the bathroom. He’s that drunk.” Tumawa siya nang pahaw at pagkatapos ay ngumiwi nang palihim.

Halata ang amusement sa mukha ng lalaki na tila ba alam nitong hindi lasing si Charles at nagpapalusot lang siya. Narinig ni Stephanie ang pagtunog ng cellphone mula sa bag. Kaagad niyang sinagot ang tawag nang makitang si Badette ang tumawag.

“Bruha kang babae ka,” bungad ni Stephanie sa kaibigan. “Bakit ganoon ang br…” Natigil siya sa pagbanggit ng bra nang mapatingin sa bartender. “Ang panalo ng dibdib na binili mo?” Ayaw niyang maunawaan ng lalaki ang sinasabi niya kaya T-in-agalog niya iyon. Lalo siyang mapapahiya sa lalaki kung sakali.

“Anong panalo ng dibdib ang sinasabi mo?” Halatang naguluhan si Badette.

“‘Yong Wonder—‘Yong nakakapagtakang panalo ng dibdib,” pag-translate niya sa Wonderbra. “Sinabi ko na kasi sa ‘yong cup B lang ako.”

“Ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka na ba? Ay teka, anong nangyari sa misyon mo ngayong gabi?”

“Hayun, iniwan ako ng magaling na lalaking ‘yon dahil sa Wond—dahil sa nakakamanghang panalo ng dibdib na binili mo! Hindi ko alam kung OC ang lalaking iyon dahil nang makita niyang tabingi ang cleav—“ Muling tumingin si Stephanie sa bartender na halatang nakikinig sa usapan nila ng kaibigan pero hindi niya bibigyan ng kaligayahan ang lalaki na maintindihan ni isang salita sa pinagsasabi niya. “Na tabingi ang pagitan ng mga dibdib ko, hayun, umalis.”

“Umalis? Dineadma ka?”

Inikot ni Stephanie ang stool patalikod sa bar counter. “Ganoon na nga.”

“Hindi ako makapaniwala. Sobrang ganda mo ngayong gabi. Mas maganda ka pa sa ex niya. Kaya paano nangyaring dineadma ka niya?”

“Hindi siya madaling makuha. Mukhang totoo talaga ‘yong bali-balitang hindi pa siya nakaka-get over sa ex niya. Kaya kahit sinong babae, ayaw niyang pansinin.”

“Eh, di susuko ka na agad?”

“Hindi ako susuko,” determinadong wika ni Stephanie. “Nagsisimula pa lang ako. Ako ang magpapalimot sa kanya sa ex niya. Ako ang magiging asawa niya. Si Charles Villacosta at ang pera niya lang ang pag-asa ko para maisakatuparan ko ang plano ko. Kaya gagawin ko ang lahat para mapasaakin siya.”

“Go! Anong next plan mo?”

“Iyon ang isipin mo. Iinom muna ako rito.”

“Iinom ng alak? Hindi ka marunong uminom. Umuwi ka na.”

Hindi pinansin ni Stephanie ang sinabi ng kaibigan. Pinatay na niya ang tawag at muling umikot paharap sa bartender na nasalubong niya ang paningin. May kakaiba sa mga mata ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Disappointment ba iyon?

Nang ngumiti ang lalaki ay ginantihan ni Stephanie ang ngiti nito. Pagkatapos ay natuon ang kanyang tingin sa basong nasa counter. Namilog ang mga mata niya nang makita ang kulay purple na inuming nasa baso na may toppings na cherries.

“Hmmm… mukhang masarap.”

“Siyempre naman purple passion punch ang tawag sa cocktail drink ‘yan. Inumin mo na. Nakakaluwang ng dibdib ‘yan.”

Unti-unting nalusaw ang ngiti ni Stephanie. Marahas na bumalik ang tingin niya sa lalaki na natagpuan niyang nakaangat ang isang sulok ng mga labi.

Marunong mag-Tagalog ang dayuhan!

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.