#14 Karen, The Bubbly Chick

Seventeen years old pa lang si Karen ay si Kent na ang itinitibok ng puso niya pero umalis ito at nagtungo sa ibang bansa para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Nang bumalik ito pagkalipas ng pitong taon, kinailangan niyang ibahin ang sarili para magkaroon na ng masayang ending ang love story nila. Hindi kasi siya ladylike kumilos gaya ng tipo nito. At isa lang ang inaasahan niya na puwedeng makatulong sa kanya—ang best boy bud niya na si Ryan. Sa tulong nito ay naitago niya ang tunay na siya para hindi ma-turn off sa kanya si Kent. Tinulungan din siya nito kung paano maging babaeng-babae kumilos.

Ngunit habang tinutulungan siya nito, bigla yatang nadapa si Kupido at ang palasong naka-aim sa ibang babae ay sa puso niya aksidenteng tumama. Suddenly, she did not want to impress Kent anymore because she was now in love with her best friend.

Pero mas mahirap yata ang susuungin niya ngayon dahil bukod sa kaibigan lang ang turing sa kanya ni Ryan, may isang Joana na nakahandang gawin ang lahat para makuha si Ryan.

Published: October, 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.