#1 Gemme, The Cheerleader

Tuwang-tuwa si Gemme nang mabalitaan niyang nag-break na sina Owen at Fia. Naisip niyang sa wakas ay magkakaroon na siya ng pag-asa kay Owen, ang lalaking pinapangarap niya. Ngunit hindi malubos ang saya niya dahil mahal pa rin ni Owen si Fia at determinado itong mapabalik dito ang ex-girlfriend.

May naisip na plano ang mga kaibigan ni Owen para mapabalik dito si Fia. Kailangan nito ng pretend girlfriend para pagselosin si Fia. Nag-apply siyang bagong girlfriend nito. Habang nagpapanggap siyang girlfriend nito ay plano niyang paibigin si Owen para sa huli ay hindi na nito maisipan pang bumalik kay Fia at maging totohanan ang kanilang relasyon.

Pero hindi pala madaling mapaibig ito. Mukhang kailangan niya ng dibdibang pang-aakit dito.

Published: 2009

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.