Hot Intruder: The Mysterious Intruder

Way back in high school, si Gwen ay isang unattractive nerd na hilig i-bully ng isang grupo ng mean girls. Ayaw na sana

niyang balikan ang nakaraan ngunit mayroon silang class reunion na kailangan niyang daluhan. Sa muli nilang paghaharap ng

mean girls ay siguradong hindi na siya lalait-laitin ng mga ito kung magpapakita siya na may bonggang hitsura, successful

career, at guwapong boyfriend.
Ang problema, wala namang nagbago sa unfashionable look niya. Hindi maaaring malaman ng kahit sino kung ano ang trabaho

niya at wala rin siyang maihaharap ni pangit na nobyo.
Isang gabi ay may isang guwapong lalaking pumasok sa kanyang bahay nang walang paalam. Sinabi niyang idedemanda niya ito

ng trespassing ngunit nag-alok ito ng magandang offer para hindi na ito maidemanda: tutulungan daw siya nito na ma-achieve

ang goal niya para sa college reunion niya. Ang offer nito: grand makeover, fabricated job, at good-looking pretend

boyfriend.
Ma-solve kaya nito ang problema niya o mapapahamak lamang siya… at pati ang puso niya rito?

Published: 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.