Heir Of Heart

Helena had considered Lolo Crisostomo as her savior. Kinupkop siya nito at ginawa siyang tagapag-alaga nito upang kumita siya ng pera. Until she found out that the old man was dying. Bago ito nalagutan ng hininga ay hiniling nito na huwag na siyang umalis ng bahay nito kahit yuamo na ito at dumating ang kaisa-isang apo at tagapagmana nito na si Nicko.

Unang kita pa lang niya sa lalaki ay nagpakita na ito ng matinding animosidad sa kanya. he was too surprised to know that he inherited his estranged grandfather’s vast resources. But there was a catch. Mapapasakamay lang nito ang mana kung susundin nito ang huling hiling ng lolo nito.

Why, Lolo Crisostomo was so annoyingly generous. Dahil pati siya ay ipinamana nito sa apo nito!

Published: 2006

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.