#8 Pearl, The Sweetheart

Despite Jedric’s infamous image at SCU, Pearl was still in love with him. Pero hindi nito gustong tugunan ang damdamin niya. Para dito, siya ang tipo ng babaeng hindi nito gugustuhing maging girlfriend. She was too sweet for a crude man like him. Wala rin daw itong kakayahang umibig.
Pero dahil mahal talaga niya ito, hindi siya tumigil hangga’t hindi nito tinatanggap ang pag-ibig niya. Inalok niya ito ng isang trial relationship. Nang makulitan ito at pumayag sa gusto niya, ipinangako niya sa sariling habang magkasama sila ay tuturuan niya itong magmahal.

Naging masaya ang relasyon nila. Inakala niya na sa wakas ay natutuhan na nitong mahalin siya. Pero maling- mali pala siya. Dahil sa bandang huli, sinaktan lang siya nito at iniwang luhaan…

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.