#15 Dara, The Otaku Girl

Dara was a passionate manga/anime fanatic and cosplayer. Madalas ay hindi naiintindihan ng mga tao—lalo na ng mga walang hilig sa anime—ang trip niya sa buhay. Isa na roon si Tristan Revelar, ang leader ng Alpha Koppa, ang pinaka-notorious na fraternity sa St. Catherine University. Para kay Tristan, isa siyang psycho.
Hindi siya natatakot sa binata kahit ang buong populasyon yata ng SCU ay takot dito. Kaya nang magkaatraso ito sa kanya, hindi siya nagdalawang-isip na papanagutin ito.

“Sa ngalan ng buwan, parurusahan kita!” sabi niya rito bilang si Sailor Moon.

Hindi niya inakala na ang “pagpaparusa” na iyon ang magiging daan para makilala niya ang totoong Tristan Revelar, dahilan para magbago ang tingin niya rito. Lalong hindi niya inakala na isang araw, aasamin niyang maging very own Tuxedo Mask niya ito, ang love interest ni Sailor Moon. Willing naman kaya itong maging Tuxedo Mask niya?

Published: October, 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.