The Midsummer Night’s Dream of Mandy

For Mandy, Brian was not only a neighbor, a childhood friend and a best friend to her. He was also her secret love for years. Alam niyang hanggang kaibigan lang ang pagtingin sa kanya nito dahil mayroon itong ibang mahal. Si Cheryl na noon pa man ay gustung-gusto na nito ngunit hindi nito mapormahan dahil hindi nababakante sa nobyo ang babae. Ngunit ano ba ang magagawa niya kundi ang tanggapin na lang ang katotohanang kailanman ay hindi na mapapasakanya si Brian? Until her cousins, Stacey and Tracey, plotted a scheme against Cheryl for their own revengeful reasons. The scheme: snatch Cheryl’s current boyfriend, Rico. Hindi dapat siya sasali sa kalokohan ng mga ito ngunit napilitan siyang tulungan ang mga pinsan at pati na rin si Brian.

If she could snatch Rico away from Cheryl, Brian could have a chance to get his dream girl. Nasasaktan siya ngunit gagawin niya iyon para mapasaya si Brian. Wala na sigurong mas tatanga pa kaysa sa kanya.

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.