#2 Kelly: Snow White And Her Rugged Prince

“Funny, tinuruan ktia kung paano mapalapit kay Patrick, pero it turned out na ako ang tinuruan mo. Tinuruan mo akong magmahal…”

Kelly was a walking temptation, the lass with the sexy wicked eyes, seductive pouting lips and a hot body. Nasa kanya na raw ang lahat na pisikal na katangiang gugustuhin ng isang lalaki sa isang babae.

But not for Patrick. Ayon dito, wala siyang kaappeal-appeal.

She felt humiliated. Nais niyang turuan ng leksiyon ang lalaki kaya hiningi niya ang tulong na pinsan nito na si Clifford. Clifford will be her source of information, her trainor to be the kind of girl Patrick will surely like. At kapag napansin na siya ni Patrick, saka niya ipapahiya ito.

It was a perfect plan. Well… Almost. Kung hindi lamang siya nag-backout dahil bigla, pakiramdam niya ay kay Clifford na nais mapalapit ng kanyang puso.

Published: May 2006
Reprinted: 2012, 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.