#4 Casey: Sleeping Beauty And The Campus Prince

“You’re a love potion yourself, Case… and I was overdosed. I might die with so much love for you…”

Yuan was incredibly handsome. Tuwang-tuwa ito sa atensyon at paghangang ibinibigay rito ng mga babae. Except casey. Para sa kanya ay mayabang ito. So what if he had the most geogeous eyes and brows she had ever seen? Ano ngayon kung matangos ang ilong nito at sensuwal ang mga labi nito? She hated the flirty, carefree, heartthrob type like Yuan. She wanted someone with brains, the responsible type. She hated playing around—which happened to be his expertise. Hindi niya hahayaang paglaruan siya nito dahil alam nito ang isang malaking sekreto sa buhay niya. Pero paano niya gagawin iyon? Matalino nga siya pero hindi siya tusong tulad nito…

Published: June, 2006
Reprinted: 2012, 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.