Undercover Maid

“Huwag kang mag-alala. I promise not to kiss you again. I’ll keep my distance from now on. Just don’t leave,” pakiusap ni Jett.

Hindi sumagot si Lailani. Hindi niya kailangan ang trabaho bilang maid. Kung hindi lang sa personal na dahilan, ibabasura niya ang undercover job na iyon.

“If you want you can punch me again. Just don’t leave,” sabi ulit nito nang hindi siya sumagot.

Lihim siyang natuwa. Iyon talaga ang nakapagpapayag sa kanya para huwag munang umalis.

She gave him an uppercut and left him groaning in pain.

Published: 2006

4 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.