• New Releases

  The Grim Reaper

  Si Azrael ay isang angel of death na may matinding curiosity sa komplikadong buhay ng mga tao at iba’t-ibang emosyon ng mga ito. Mga komplikasyon at emosyong alam niyang kailanman ay hindi mararanasan o madarama ng mga anghel na tulad niya. Ngunit isang araw ay nakilala niya si Ava, isang babaeng may napakakomplikadong buhay na nagresulta sa pagkalugmok nito sa depresyon. Pinigilan ni Azrael si Ava sa pagtatangkang wakasan ang sariling buhay kahit hindi niya iyon trabaho. “An angel of death who saves lives?” sarkastikong tanong ni Ava. Sino nga ba ang maniniwala na ang isang grim reaper na tulad niya ay mananagip ng buhay ng isang mortal? Gaya ng…

 • Book Preview

  [PREVIEW] The Grim Reaper

  Read the unedited preview of The Grim Reaper. Click the links below to start reading. Enjoy! Teaser: Habang nakaupo sa parapet ng rooftop ng isang gusali ay namataan ni Azrael ang isang babaeng umaakyat sa balustre sa isang parte ng mahabang tulay at mukhang nagbabalak na tumalon mula roon. Walang boses sa kanyang isip na nagsasabing may partikular na babaeng mamamatay sa lugar na iyon sa mga oras na iyon. Samakatuwid, ang babaeng nakatakdang tumalon sa tulay ay hindi nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hindi pa oras ng babae. Pero sa babagsakan nitong aspaltong kalsada, siguradong mamamatay ito. Hindi trabaho ni Azrael ang pumigil sa mga taong gustong madaliin ang kamatayan.…

 • Uncategorized

  [Chapter Three] The Grim Reaper

  SINALUBONG ni Azrael ang matalim na tingin ng babae. Nang ibaba niya ang mga paa nito sa lupa ay nakita niya ang galit sa mukha ng babae. Nagagalit ba ito sa kanya dahil nag-interfere siya sa free will nito? Galit. Tulad ng pighati ay hindi maganda ang emosyong iyon para sa mga tao. Kapag ang isang tao ay may galit sa dibdib ay nag-iiba ang ugali nito at nawawala ang sensibility. Karaniwan ay gusto nitong makapanakit ng damdamin o sa pisikal na paraan. Mabuti na lang at walang pakiramdam si Azrael kaya hindi siya magagawang saktan ng babae dahil sa galit nito. Miski ang pagbayo nito sa likod niya kanina…

 • Uncategorized

  [Chapter Two] The Grim Reaper

  GABI. Puno ng mga bituin ang mga langit. Nakaupo si Azrael sa paborito niyang tambayan—sa parapet ng rooftop ng mataas na gusali—kung saan kitang-kita niya ang isang parte ng siyudad, ang city lights, mga sasakyan sa mahahabang kalsada at tulay at mga taong naglalakad. Mula sa distansiyang iyon ay kaya niyang makita ang hitsura ng bawat bagay sa kanyang paningin. May automatic zoom in ability ang mga mata niya na kayang makita kahit maliit na detalye ng mukha ng mga tao o kaluluwa gaano man iyon kalayo mula sa kanya. Kaya rin niyang marinig ang boses ng mga tao o kaluluwa mula sa distansiyang iyon kung gugustuhin niya. Ginamit na…

 • Uncategorized

  [Chapter One] The Grim Reaper

  HABANG naglalakad si Azrael sa kalsadang puno ng mga tao ay may isang lalaki siyang nakabanggaan ng balikat. Masama ang tinging ibinigay sa kanya ng lalaki. Nahuli pa niya ang ginawa nitong pagkapa sa bulsa sa likod ng pantalon upang marahil i-tsek kung naroon pa rin ang wallet. Nagpatuloy si Azrael sa paglalakad. Baka dahil sa itim na hoodie jacket na kanyang suot o marahil ay dahil sa mga mata niyang matiim kung tumingin kaya napagkamalan siyang masamang tao. Sa maraming taong pag-oobserba ni Azrael sa mundo ng mga buhay na tao, alam na niya ang klase ng mga taong nakatira doon. May mga mabubuti at masasama. Mga taong nabubuhay…

 • Uncategorized

  [Prologue] The Grim Reaper

  PATULOY sa pagtakbo si Ava. Pakiramdam niya ay may humahabol sa kanya kahit alam niyang nakalayo na siya nang husto. Panay ang paglingon niya. Pakiramdam ng dalaga ay mayroong taong bigla na lamang susulpot at huhulihin siya. Ayaw nang manatili pa ni Ava sa lugar na tinakasan niya. Sa lugar na iyon na imbes na gumaling ang emotional pain na nagpapahirap sa kanya ay parang lalo lamang siyang ginugupo ng matinding kalungkutan. Pumayag siya na ma-confine sa isang private mental health care facility para magamot ang matinding depression pero huli na nang ma-realize ni Ava na may ulterior motive si Lucinda sa pagrerekomenda sa kanya sa lugar na iyon. Siguro…