When Love Finds You

Patay na patay si Cherrie sa mga librong katha ni Bob Tan, ang misteryosong comedy author na sadyang itinatago ang identity sa mga mambabasa nito. Kahit hindi niya kilala ang idolong manunulat, pakiramdam niya ay napakalaki ng utang-na-loob niya rito dahil ang mga libro lamang nito ang nagpapasaya sa mala-telenovela niyang buhay.
Hanggang sa isang araw ay hindi na niya nakayanan ang kuryosidad at naisipan niyang mag-a la detective para hanapin at tuklasin ang identity ng kanyang idolong nagtatago sa pseudonym na Bob Tan. Dahil kulang sa investigative knowledge at detective skills, labag man sa kalooban ay pumayag siyang tulungan siya ni Ronnie, ang kababatang dati niyang partner in crime ngunit nakaalitan niya nang matindi. Matalino ito at mahilig sa mga detective story kaya alam niyang matutulungan siya nito.
Kinailangan niyang tiisin ang mga pambubuska at kapilyuhan ni Ronnie sa ngalan ng matinding paghahangad niyang makilala ang idolo niya. Ngunit habang hinahanap nila si Bob Tan ay biglang may iba siyang natagpuan.
Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na in love na sa kanyang pilyong search buddy.

Published: 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.