Ten Sweet Dates

Dahil sa pagiging isang car racer, hindi na pinagsikapan ni Naja na kumilos bilang babae. She had never even worn a pair of high heels in her life. Ni hindi pa nga siya nagkakanobyo kahit kailan. She hardly had any romantic streak in her body.
Isang araw ay may hinamon siya para sa isang one-on-one race. He was Enrique Umali. Sure, he was a hunk. Pero hindi nakukuha sa pagiging isang hunk ang pagkapanalo sa larong iyon. Hindi siya patatalo rito.

Ten dates with a woman in a sexy dress and high heels. Iyon daw ang gustong premyo nito sa oras na manalo ito. Pumayag siya sa gusto nito dahil wala siyang inuurungang hamon.
Ang kaso, natalo siya.

Pero hindi pa nangangalahati ang sampung dates ay nahuhulog na ang loob niya rito. Kahit ilang daang dates pa ay papayag siya basta ito lang ang lalaking kasama niya.

Paano kapag natapos na ang sampung dates nila? Baka hindi na niya makita ito…

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.