Love Contract

Haley was meant to be with Rhett. Ngunit iyon ay para lamang sa mga magulang nila na mag-best friends, dahil hindi nila masikmura ang isa’t isa simula pagkabata. Kinalakihan nila ang pagbabangayan. Kaya ganoon na lamang ang relief na naramdaman niya nang magkahiwalay sila ng landas.

Ngunit pagkalipas ng ilang taon ay bigla na lamang lumitaw ito at inaalok siya ng kasal. At lalo siyang nainis dito nang malaman niya ang dahilan ng pag-aalok nito ng kasal sa kanya. Desidido siyang huwag tanggapin ang kalokohang kasal na iniaalok nito. But something happened in his favor. All of a sudden, she was trapped into a marriage that was only bound to last for six months.

Until suddenly, tila ayaw na niyang dumating ang expiration date ng kanilang marriage contract dahil ayaw na niyang malayo rito…

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.