Just To Be The Next To Be With You

Best boy bud ni Xandra si Vince. Mula pagkabata ay magkadikit na sila. Si Vince ang dakilang tagapagtanggol niya, pananggalang sa lahat, tagalutas ng lahat ng problema niya, kaya naman spoiled siya rito.

Nang bumalik ang kanyang first and only love na si Julius, naisip niyang mapapakinabangan na naman niya ang kanyang best friend. Inutusan niya itong ligawan si Judith, ang babaeng nililigawan ni Julius, para walang maging sagabal sa pag-asam niya sa kanyang first love.

Sumunod naman si Vince. Pinaibig nito si Judith para makaporma siya kay Julius. Pero nang makita niyang nagkakaigihan na ang mga ito at hindi na sila nagkakasama ng kanyang best friend ay nakadama siya ng hindi maipaliwanag na lungkot.

Miss na niya ang kolokoy. Love na yata niya ito nang higit pa sa kaibigan.

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.