My Ex-boyfriend’s Wedding

When Arianne found out about her ex-boyfriend’s wedding, she freaked out. That jerk dumped her big-time. Hindi niya mapapayagang lumigaya ito, samantalang siya ay pinagdudusahan pa rin ang ginawa nitong pananakit sa damdamin niya.

She had to do something. The master plan: to stop the wedding. Kailangan niyang sirain ang pagsasama nito at ng fiancée nito bago sumapit ang araw ng kasal ng mga ito.

Habang isinasagawa niya ang plano ay nakilala niya si Brick, ang ex-boyfriend ng fiancée ni Dean. Natuklasan niya na halos pareho pala sila ng layunin—ang paghiwalayin ang dalawa.

She wanted her ex-boyfriend to be miserable. He wanted his ex-girlfriend back.

Kaya naman nagtulong silang paglayuin ang dalawa. Habang isinasagawa nila ang plano, naramdaman niyang nahuhulog na ang loob niya sa kanyang partner in crime.

Paano na kapag nagtagumpay sila sa plano at bumalik na ang ex-girlfriend nito? Saan na siya lulugar sa puso nito?

Published: 2008

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.