A Kid For A Wife

When she was just twelve, Missy was head over heels in love with Josh who was ten years her senior. Pinapangako pa niya ang lolo nito na ipagkasundo siya sa apo.

Hantaran siya sa pagsasabi at pagpapakitang mahal na mahal niya ito. But Josh didn’t take her seriously. tumatawa lamang ito at nakikisakay pa sa mga kalokohan niya.

But one of her naughty stunts pestered his first ever serious girlfriend. At mula noon ay nagalit na ito sa kanya.

Seven years later–pagkatapos malaman ni Josh na ang kondisyon para makuha nito ang mana nito mula sa abuelo ay ang pagpapakasal sa kanya–ay nagpakita ito uli sa kanya.

Tinotoo pala ni Lolo Timoteo ang pangako nito. Pumayag siyang magpakasal dito. Ang plano niya ay gawing miserable ang buhay nito.

Pero nabigo siyang isakatuparan ang plano niya. Nasasaktan din kasi siya kapag nasasaktan niya ito. After all these years, mahal na mahal pa rin pala niya ito…

Published: 2006

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.