Batch 2- Book 10: Trent Sandoval (My Love, My Hero)

“I never thought I could feel something like this. I love this feeling of wanting to be with you, only with you.”

Carla hated Trent to the core. Eighteen years old pa lang si Carla ay galit na siya kay Trent dahil ang lalaki ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng kanyang first love. Sa pagbabalik ni Carla mula sa Amerika pagkalipas ng limang taong pamamalagi roon ay taglay pa rin niya ang galit na iyon.
Kaya naman nang buyuin siya ng kanyang mga kaibigan na paghigantihan si Trent ay umayon siya sa plano. Ang plano nila ay sirain din ang pakikipagrelasyon ni Trent sa mga babae katulad ng ginawa nitong paninira sa relasyon nila ng kanyang first love.
Carla was enjoying ruining his dates and seeing him get mad until she felt as if something suddenly went wrong. Bigla-bigla ay may naramdaman siyang kakaiba para kay Trent. Soon, she realized she was falling in love with him. And to add to her pain, he was getting married… to another woman!

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.